Apie mus

Atgal

Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau VGMPS) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti, iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta, viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Mūsų vizija. šiuolaikiška greitosios medicinos pagalbos stotis, nuolat tobulinanti teikiamas paslaugas, diegianti naujas technologijas, tobulinanti darbuotojų profesinę kvalifikaciją ir darbo santykius.

Mūsų misija. teikti operatyvias ir kokybiškas greitosios medicinos pagalbos paslaugas, atitinkančias pagrįstus pacientų lūkesčius, racionaliai naudojant išteklius.


VEIKLOS KRYPTYS IR KETINIMAI:
  • teikti operatyvias ir kokybiškas greitosios medicinos pagalbos paslaugas;
  • tobulinti darbuotojų profesinę kvalifikaciją;
  • diegti naujas technologijas;
  • plėtoti įstaigos infrastruktūrą;
  • tobulinti darbo santykius įstaigoje;
  • racionaliai naudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius.
VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:
  • Įgyvendinti, kasmet peržiūrėti ir vertinti kokybės politiką, tikslus ir uždavinius, kad jie išliktų tinkami;
  •  Užtikrinti, kad GMP stoties darbuotojai žinotų ir suprastų GMP stotyje diegiamą Kokybės vadybos sistemą;
  • Sudaryti tinkamą darbo aplinką GMP stoties  darbuotojams;
  • Sudaryti galimybę darbuotojams įgyti ir tobulinti profesinę kvalifikaciją.
1902 m. – Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties įkūrimas

Vilniaus Greitosios medicinos pagalbos stotis yra viena seniausių Rytų Europoje. Ji įkurta 1902 metais. Antroje 1899 metų pusėje iniciatorių grupė (iš viso 11 žmonių), kuriai vadovavo grafienė Sofija Tiškevič, pateikė Vilniaus gubernatoriui Greitosios medicinos pagalbos draugijos projektą ir įstatus, prašydama, kad jis tarpininkautų siekiant, kad generalgubernatorius patvirtintų šį projektą. Netrukus buvo įregistruota Greitosios medicinos pagalbos draugija ir leista atidaryti Greitosios medicinos pagalbos stotį.

GMP draugijos prezidentu buvo išrinktas grafas Vladislovas Tiškevičius. Tačiau iki faktinio Greitosios medicinos pagalbos stoties atidarymo praėjo dar 2 metai. Vyko intensyvus susirašinėjimas su įvairiomis organizacijomis, ieškoma lėšų medicinos priemonėms įsigyti, patiems reikėjo įsirengti patalpas, ieškoti naujų Draugijos narių. 1902 m. gruodžio 31 d. Greitoji jau turėjo dvi arkliais traukiamas karietas ir du medicininius krepšius. Ši data laikoma Greitosios medicinos pagalbos įkūrimo data.

1980 m. laimėjimai
1980 metais Vilniaus GMP stotis dalyvavo TSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje ir už gerą darbo organizavimą buvo apdovanota II laipsnio diplomu, o keturi jos darbuotojai – vienu sidabro ir trimis bronzos medaliais. Vilniaus GMP stotis tapo „pažangaus patyrimo mokykla“ buvusios TSRS GMP stočių darbuotojams, joje buvo rengiami seminarai ir konferencijos. Vilniaus GMP stoties patirtis pritaikyta Rygos, Minsko, Kijevo, Charkovo ir kitų miestų GMP stotyse.
1951 – 1972 m. laimėjimai
1951 - 1972 m. Vilniaus m. Greitosios medicinos pagalbos stotis pasiekė žymių laimėjimų: pertvarkyta statistika, sukurta Greitosios medicinos pagalbos iškvietimo kortelė, organizuotos specializuotos brigados.
Atgimimo laikotarpis
Neužmirštamas ir istoriškai svarbus atgimimo laikotarpis. Garsioji Sovietų Sąjungos ekonominė blokada privertė greitai reorganizuoti valdymą, buvo pastočių kūrimo stimulas. Per visai mūsų valstybei reikšmingus Sausio 13-osios įvykius Vilniaus greitoji pagalba liko viena iš organizuotų tarnybų, atlikusių savo pareigą. Didelė dalis mūsų gydytojų, bendruomenės slaugytojų, GMP pagalbinių darbuotojų, vairuotojų apdovanoti Sausio 13-osios atminimo medaliais.
Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties vadovai
Mums yra žinomi šie buvę Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties vadovai (pradedant 20-aisiai praėjusio amžiaus metais): I. Lopato, L. Šemys, J. Kunsevičius, V. Okunis, J. Lipnickas, T. Čajevskis, A. Volkova, G. Tichonavičius, M. Ginkas, V. Banevičius, V. Adomėnas, A. Čekuolis, J. Drobnys, R. Šagždavičius, V. Pumputienė, J. Augustinavičius, T. Rodz.

Galerija


script>

Mums svarbi Jūsų nuomonė